จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

ฝ่ายวิชาการ

เนื้อหากิจกรรม :
-ส่งแบบบันทึกการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
-ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาค 1/2562
-ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ

เข้าชม 33  ลงประกาศเมื่อ : อังคาร ที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562