ชื่อ - นามสกุล :นางจันทนี จิตละเอียด
ตำแหน่ง :ผู้ประสานงานกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :