ชื่อ - นามสกุล :นายพัทรพงศ์ นิลตีบ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายกิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :