ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอำไพ ลุขะรัง
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนา และทำหน้าที่กำกับ ติดตาม งานสำนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนและพัฒนา
หน้าที่ในกลุ่ม :